Spring til indhold
Vedtægter til Radikale Venstre Vordingborg

Vedtægter for Radikale Venstre i Vordingborg Kommune 2022 (Vedtaget på generalforsamlingen den 5. april 2022.)

§1 Navn, medlemskreds, formål og hjemsted
Foreningens navn er Radikale Venstre i Vordingborg Kommune.
Som medlemmer optages medlemmer af Radikale Venstre bosiddende i Vordingborg Kommune.
Foreningens formål er
– at opstille og få valgt radikale kandidater til kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune
– at fremme tilslutningen til radikal politik i kommunen
– at sikre samarbejdet med kommunens valgte radikale kommunalpolitikere
– at opstille folketingskandidat og arbejde for dennes valg
– at medvirke i valgkampe ved regionsrådsvalg, folketingsvalg, Europaparlamentsvalg og folkeafstemninger.
Foreningen er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

§2 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april måned.
Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen kræver at indmeldelse og kontingentindbetaling er sket senest 14 dage forinden.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel skriftligt (brev eller e‐mail) til hvert enkelt medlem med angiven dagsorden samt angivet deadline for at stille forslag til vedtagelse på generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag sendes på e-mail til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
– Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.
– Bestyrelsens beretning.
– Politisk beretning og debat.
– Aflæggelse af regnskab.
– Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår.
– Indkomne forslag.
– Valg af formand.
– Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
– Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen valgt i rækkefølge for 1 år.
– Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.
– Valg af delegerede til storkreds/regionsforsamlingen.
– Valg af 2 medlemmer til storkreds/regionsbestyrelsen.
– Valg af delegerede til landsmødet.
– Valg af folketingskandidat.
– Beslutning vedrørende eventuel deltagelse i fælles opstilling af storkredsens folketingskandidater.
– Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis det skriftligt begæres over for formanden af 1/3 af medlemmerne eller af 5 bestyrelsesmedlemmer, og skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget begæringen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære.

§3 Bestyrelse
Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse bestående af formanden, valgt for 1 år, samt 6 bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år, hvoraf halvdelen vælges i lige år, og halvdelen i ulige år. Der vælges årligt 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne indtræder efter tur i bestyrelsen, hvis et valgt bestyrelsesmedlem udtræder.
Foreningens repræsentant(er) i kommunalbestyrelsen, folketingskandidaten/‐medlemmet, en repræsentant valgt af den lokale RU‐organisation (Radikal Ungdom af 1994) og bosiddende i kommunen kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Senest 4 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
Ved formandens forfald – midlertidigt eller varigt ‐ varetager næstformanden vedkommendes opgaver.
Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig over for generalforsamlingen.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
I sager, som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne, udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. Ved afstemning gælder absolut stemmeflertal. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§4 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Medlemskontingentet forfalder den 1. januar i det år, for hvilket kontingentet gælder og skal for opnåelse af fulde medlemsrettigheder være indbetalt senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af landsforbundet.
Kassereren forelægger senest 1. februar regnskabet for bestyrelsen, som oversender det til revisorerne.
Regnskabet skal være godkendt af revisorerne, inden det forelægges for generalforsamlingen.

§5 Kandidatopstilling til kommunal- og folketingsvalg
• Kandidatopstilling til kommunalvalg.
Bestyrelsen er ansvarlig for at fremskaffe kandidater til kommunalvalg.
Kandidatlisten bestemmes af et opstillingsmøde, som holdes senest ½ år inden kommunalvalget, og som indkaldes og afholdes efter samme regler som en ordinær generalforsamling. Der kan fremsættes forslag til kandidater indtil afstemningen begynder.
Der kan maksimalt opstilles 15 kandidater på listen.
Der afholdes først en afstemning om spidskandidat. For at være valgt, skal en kandidat opnå mindst halvdelen af de tilstedeværendes stemmer, sker dette ikke ved første afstemning, holdes der yderligere afstemninger i henhold til reglerne i Radikale Venstres Landsforbunds vedtægter.
Når spidskandidaten er valgt, vælges de øvrige kandidater til listen i rækkefølge ved brug af pointmetoden.
Hvis ¾ af opstillingsmødets deltagere godkender det, kan bestyrelsen efterfølgende supplere kandidatlisten, hvis der på opstillingsmødet blev valgt færre end 15 kandidater, eller hvis der er kandidater, der i mellemtiden falder fra. Supplering sker fra neden.
Opstillingsmødet kan meddele bestyrelsen fuldmagt til indgåelse af valgforbund. Formanden kan opstille som kandidat til EU-parlament, folketing, regionsråd og kommunalbestyrelse.
• Kandidatopstilling til folketingsvalg.
Valg af kandidat til Folketinget foretages i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter §8 og regionens forretningsorden pkt. 2.

§6 Valgprogram
Bestyrelsen forelægger på opstillingsmødet et foreløbigt valgprogram, som efterfølgende færdiggøres i samarbejde med de valgte kandidater.

§7 Valg og afstemninger
Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter og i landsforbundets supplerende bestemmelser herom.

§8 Lokalgrupper og emnegrupper
Medlemmer af Vordingborg Kommunes Radikale Venstre kan danne lokalgrupper eller emnegrupper ud fra en geografisk eller emnemæssig afgrænsning. Sådanne grupper skal aktivt understøttes af bestyrelsen og har møde‐ og taleret på bestyrelsesmøder og generalforsamling under forudsætning af, at de er anmeldt til bestyrelsen med angivelse af formål og deltagerkreds.

§9 Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af nærværende vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts for at blive behandlet på samme års ordinære generalforsamling. Vedtagelse af vedtægtsændringsforslag kræver, at mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere stemmer derfor.
Vedtægtsændringer som følge af ændringer i vedtægterne for overliggende led i Radikale Venstres Landsforbund skal umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende generalforsamling.
Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.

§10 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske ved vedtagelse deraf på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. På begge generalforsamlinger skal der være mindst to tredjedels flertal for opløsning.
Ved foreningens opløsning overdrages en eventuel formue til den radikale forening, der efterfølgende overtager den opløste forenings funktioner, subsidiært til alment velgørende formål. Heri er undtaget eventuelle ikke forbrugte offentlige partistøttemidler, som tilbagebetales til det offentlige.

§11 Vedtægters ikrafttrædelse
Vedtægterne træder i kraft straks efter deres vedtagelse.