Børns trivsel kræver nærvær

Formanden for BUF udvalget, Kirsten Overgaard, udtaler til Sjællandske medier i debatten om 33 børn til 1 pædagog, at ” I dag er der 26 børn til 1 pædagog, så mange flere børn er der altså slet ikke tale om.” Radikale Venstre er dybt uenig i den udtalelse. 7 børn ekstra er mange. Det er et helt drengefodboldhold.
Hvis man meget sympatisk og reelt ønsker at nedsætte forældrebetalingen i skoleklubberne, må det ikke ske på bekostning af de menneskelige relationer, som vil gå tabt med 33 børn til 1 pædagog. Børns trivsel skal ikke sættes ind i et regneark. Børns trivsel kræver folk på gulvet og dermed tætte relationer og nærvær gennem hele opvæksten.
Hvad hvis et af børnene kommer til skade? Hvem bliver så hos de 32 andre?

Vibeke Grønbæk, Radikale Venstre

33 børn til 1 pædagog!

Venstre i Børn, unge og familieudvalget (BUF) i Vordingborg kommune ønsker at omdanne SFOerne til en fælles klub for både indskoling og mellemtrinnet til en pris på 700 kr. pr. måned. Prisen kan være tillokkende, men ønsker forældrene det, når deres børn samtidig skal presses ind i en ordning, hvor der kun er 1 pædagog til 33 børn? Der vil ikke længere være et pædagogisk tilbud, kun ren overvågning! Ordningen betyder, at der skal afskediges yderligere 10 pædagoger ud over de 19, der allerede er ved at blive fjernet pga det faldende børnetal. Det er en uhyggelig discountløsning, som Venstre arbejder for. Det er til skade for børnene, Folkeskolen og dens ansatte.

Vibeke Grønbæk, Radikale Venstre

Nytænkning og udvikling i Folkeskolen

Det er sjovt som man kan tale tingene op eller ned. Det som andre oplever som kaos, oplever jeg som mangfoldighed. Det er folkeskolen jeg tænker på.

Nytænkning og udvikling er i fuld gang i kommunens skoler. Udgangspunktet var dystert: 25% af en afgangsklasse kom ikke videre på en ungdomsuddannelse – det er dansk rekord. 35% af pengene i folkeskolen gik til ekskludering af stadig flere børn fra fællesskabet. Det kaldte på drastiske initiativer.

Efter en periode med forståelig usikkerhed og frustration, oplever jeg nu en ny gejst hos de lærere, som har fået mulighed for at udvikle deres undervisning, sammen med kolleger, i selvstyrende teams. Det handler om nytænkning frem for vanetænkning. Vi skal tage ansvar og selv styre udviklingen, i stedet for at lade udviklingen køre hen over os.

Resultaterne er allerede lovende: Det kunne godt lade sig gøre at lave en længere skoledag, med flere pædagoger og fleksible skemaer, og med plads til både fordybelse og aktivitet. Det kunne godt lade sig gøre at rumme mange af de børn, som tidligere automatisk blev sendt i eksil, fordi de havde en diagnose.

Nu gælder det om at fastholde denne udvikling. Vi er allerede på forkant i forhold til den nye folkeskolereform, som træder i kraft fra næste skoleår. Det der ikke er lykkedes, skal ikke stå i vejen for det der peger fremad; Enkelte triste eksempler på mislykket inklusion, skal ikke sende 100 børn ud af fællesskabet. Alt dette bliver evalueret løbende i skolernes dagligdag. Det er opskriften på udvikling ”fra græsrødderne”, og det kan tjene som eksempel for frigørelse af ressourcer i andre grene af den kommunale forvaltning.

Carsten Nøhr Larsen (R)

Hovvejen 12, Kalvehave

Kandidat Komm. Best.

Medl. af Kulsbjerg skolebestyrelse

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Vi skal have en god folkeskole

af Birgitte Steen Jørgensen (R), Else Marie Langballe Sørensen (SF) og Martin Leider Olsen (S)

Folkeskolen gennemgår i disse år meget store forandringer. Ikke bare i Vordingborg Kommune, men i hele landet. Fra næste skoleår skal vi implementere en ny skolereform og organisere skoledagen på en ny måde. Intentionen er, at eleverne skal have mere undervisning, så vi får løftet det faglige niveau. En enig kommunalbestyrelse har allerede i 2011 valgt at sætte ”fokus på folkeskolen”. Dette fokus skal vi fastholde. Det har betydet ændringer og ikke alle ændringer har været af det gode. Derfor har kommunalbestyrelsen allerede nu sat gang i en evaluering, så vi kan få sat fokus på udfordringerne og finde løsninger. Vi er klar over, at kombinationen af en ny skolestruktur, en ny folkeskolereform og en ny overenskomst for folkeskolelærerne betyder afgørende forandringer og ændringer. Derfor vil vi gerne række hånden frem til alle folkeskolens parter: elever, forældre, lærere, pædagoger, faglige foreninger og resten af folkeskolens interessenter. Vi ønsker at have en god dialog om, hvordan vi får en god folkeskole i en foranderlig tid. Vi tror på, at vi skal samarbejde og lytte til hinanden omkring folkeskolens udvikling. For vi har jo alle sammen det fælles mål at få skabt en god folkeskole, hvor vi giver vores børn og unge de bedste forudsætninger for at få en god uddannelse.

Gør en god skole bedst!

Fik jeg vækket din indre grammatiklærer? Det tror jeg. Og der er også grund til at standse op: Det er ikke nok at gøre en god skole bedre – den skal være bedst! Folkeskolens mange styrker skal endelig for alvor sættes ind på, at alle børn både bliver dygtigere og oplever, at skolen er der for dem.

Folkeskolens mange styrker er dens mennesker – os! Lærere, elever, skoleledere, pædagoger og andre medarbejdere, forældre, naboer, genboer, bedsteforældre, forskere. Skolen kan blive så god, som vi vil gøre den. Og der er brug for at gøre en god skole bedst: Verden forandrer sig, vi stiller krav til den og den stiller krav til os – og desværre er der stadig alt for mange børn, der forlader folkeskolen med for lidt i den faglige bagage. Endda for lidt til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Læs videre

Stensved skole for fremtiden

Arkitekt Carsten Nøhr Larsen, som er medlem af skolebestyrelsen for Langebækskolen har udarbejdet følgende forslag til udbygning af Stensved Skole:

Stensved skole er én af de 5 skoler i Vordingborg kommune, der fremover skal sikre at eleverne er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader 9. klasse. Visionen er et High School-inspireret miljø, indrettet så det underbygger holddeling, projekt- og gruppearbejde. Eleverne skal tage et stigende ansvar for egen læring. Det stiller helt nye krav til skolens indretning. Den gammeldags skolebygning, med en korridor og en stribe klasselokaler, er forældet. Skolen skal indrettes med fællesområder, med mange muligheder for at mødes, sidde i grupper, og følge med i hvad der sker. Eleverne skal opleve en inspirerende hverdag, der summer af aktivitet og fordybelse. Hvis Stensved skole skal leve op til visionen, skal der tænkes og bygges nyt.

Læs videre

Vores folkeskole skal styrkes

I Vordingborg kommune oplever vi, at næsten hver 4. ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og vores skoler ligger langt nede ad rangstigen på de nationale test.

Derfor er Radikale Venstre gået helhjertet ind i arbejdet med at forbedre vores skoler.

Vi har nu afsluttet en høringsfase, hvor der er kommet mange konstruktive forslag, som vi har lyttet til.

Bl.a. det fornuftige i at ændre skolernes styrelsesvedtægt, at have råd til at skabe de 5 nye skoler, hvortil der nu foreslås afsat 1 mio.kr. ud over de allerede afsatte 2 mio. til implementering af nye tiltag. Loft over antal skoleskift, hvor vi anmoder skolebestyrelserne om maksimalt 1 skift, før børnene skal i 7. klasse.

Det, der fylder meget i folks bevidsthed er dog antallet af steder, hvor der i dag er skole. Vi har desværre allerede nu et faldende børnetal, så det ikke er muligt at bevare alle matrikler. Derfor vores oprindelige forslag om at lukke Klosternakken og bruge Kalvehave skole til specialpædagogisk center til de børn, der ikke kan være i den almindelige folkeskole.

I Præstø-området har der været et stort ønske om en gradvis lukning af Klosternakken således at de sidste klasser først flyttes til Abildhøjskolen, når børnene kan være der. Det er nu indarbejdet i flertalsgruppens forslag, således at Klosternakken først tages ud af skoledrift til august 2014.

På Langebækskolen i Stensved skal der ske forbedring af udearealerne, som flere har påpeget er for dårlige. Derudover skal der bygges til skolen, så vi får givet mulighed for et rigtig godt skolemiljø.

Sammen med alle de indholdsmæssige forbedringer, som vi har i sinde at sætte i værk, mener jeg, vi får et godt kvalitetsløft af vores folkeskole.

Birgitte Steen Jørgensen,
Radikale Venstre

Radikal nytårshilsen

2011 i Vordingborg kommune har budt på mange positive tiltag, som er blevet helt overskygget af Slotstorvet og Algades lukning, Sti i Stege og de sandsynlige skolelukninger. Ting, der berører mange mennesker dybt, og som derfor har præget mediedækningen.

Jeg har været meget bekymret for det trafikpres som Riddergade og Glambæksvej ville få ved en lukning af biltrafik over Slotstorvet. Derfor støtter jeg også op om den midlertidige åbning, og håber på, at tiden vil vise, at det er den rigtige løsning. Algades status som gå eller sidegade finder jeg knapt så problematisk

Sti i Stege fjernes nu. Det har været et fejlkøb, som har givet mange skader pga. fald på de glatte flader og skarpe kanter. Håndværksmæssigt har det været så dårligt, at entreprenøren nu skal retablere de oprindelige Hages og Store Torv.

Det er tvingende nødvendigt, at vi forbedrer vores folkeskole, da mere end 20 % af de unge ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig har vi et dramatisk faldende børnetal, som vi er nødt til at tage stilling til i tide.

Der blev derfor nedsat et udvalg, som jeg har været formand for. Det havde til opgave, at komme med forslag til forbedringer af vores folkeskole, hvor pengene skulle findes inden for skolernes budget. Alle partier støttede op om det vi fremlagde. Men nu, når pengene skal findes, slutter enigheden. Vi har behov for 10-15 mio. hvert år. Det er kun i flertalsgruppens forslag at midlerne er fundet. Alle 3 forslag (fra flertalsgruppen, DF og V) er nu sendt i høring.

For at skaffe de mange penge har A, B, C og SF peget på en anden struktur med 5 skoler med filialer. Det giver færre ledere og en større mulighed for at fylde op på de små skoler. Desuden en lukning af Klosternakkeskolen, som er den ene af Præstø bys skoler, og en ændring af Kalvehave skole til specialundervisning. Børnene på Klosternakken kan rummes på Abildhøjskolen, hvis man i få år bruger SFO-lokalerne, når de står ubenyttede.

Multicenteret i Præstø, der skal rumme både plejeboliger, sundhedsaktiviteter og idræt skrider planmæssigt frem, og det vil stå færdigt om 2 år. Det er rart at tænke på, at det var Michael Larsen og jeg, der pressede på for at få penge afsat i budgettet, og at de andre partier så tilsluttede sig, da vi havde valgkamp.

Radikale Venstre har altid været tilhænger af flere cykelstier. Det er derfor dejligt, at vi nu får udbygget cykelstierne på Østmøn, så man kan cykle sikkert fra Stege til Borre. Borgcenteret har fået samlet nok midler ind til etableringen, og GeoCenter Møns Klint kommer igen ud med et flot regnskab, så der er bestemt også meget, vi kan glædes over.

Godt nytår!

Birgitte Steen Jørgensen