Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen

Kære radikale
Det første år i opposition er nu gået. Det har, som I har kunnet følge i medierne, ikke været så nemt. Men et lyspunkt er der dog. Jo mere mindretallet er blevet holdt udenfor, og jo hyppigere vi ikke får de relevante oplysninger, desto stærkere er sammenholdet blevet mellem A, SF, Ø og Radikale Venstre.

Budgetlægningen kørte helt af sporet. For første gang i de mange år, jeg har deltaget i byrådsarbejde, oplevede jeg en skueproces, hvor der overhovedet ikke skulle være en forhandling. Jeg blev skudt i skoene, at jeg var økonomisk uansvarlig, fordi jeg ikke ville nøjes med til at bruge 20 mio. på en nødtørftig renovering på rådhuset i Vordingborg. Jeg ønsker at forholdene for medarbejderne skal være i orden. Derfor har jeg meldt ud, at det er bedre at bygge nyt og samtidig gøre plads til medarbejderne i Miljø og Teknik området, samt medarbejderne på Jobcenteret, som sidder i et meget dyrt lejemål. For 1½ år siden fik vi beregninger fra 2 arkitektfirmaer, som begge viste, at en renovering blev dyrere end nybyggeri. Venstre meldte i valgkampen ud, at de sagde nej til et nyt rådhus. Det gjorde de også til budgettet i oktober. Så blev det november, og nu vil de bygge nyt. Det er noget af et vælgerbedrag.

Desværre arbejder flertallet på at lægge et nyt rådhus på Panteren. Det vil, med både bygningskompleks og tilhørende P-pladser, kunne blokere for en fremtidig udvikling af udendørs aktiviteter på Panteren. Samtidig trækker det en mulig handel væk fra Algade, som stadig er meget nødlidende. Jeg mener, at det skal ligge tæt på Algade.

Folkeskolen har været igennem en stor omlægning, først med vores egen ”Fokus på Folkeskolen”, derefter, med den nye reform og lærernes arbejdstid. Skolen har brug for ro og ikke den indblanding fra BUF udvalget, som den hele tiden udsættes for. Fjernelse af SFO ledere og sagen om studentermedhjælpere i stedet for pædagoger er blot et par eksempler. Man bør lade de 5 skoleledelser selv bestemme deres personalesammensætning.
Pasning af de 0-6 årige er blevet meget centraliseret i store enheder, de største til 124 børn. Samtidig er der kun få dagplejere tilbage. Jeg mener, der er vigtigt, at der er begge muligheder for at få sit barn passet. Ikke alle børn kan trives i store institutioner.

Kloaksagerne ligger og ulmer. Der er rigtig mange i de nykloakerede områder, som mener, at de i forvejen var på en kommunal kloakforsyning, og derfor ikke skulle betale tilslutningsbidrag på ca. 35.000. Der er klaget til Statsforvaltningen, og vinder de sagen, bliver det rigtig dyrt for Vordingborg Forsyning, som af hensyn til forurening af vandmiljøet, skal lægge de nye kloakrør ned og føre spildevandet til rensningsanlæggene.

Antoniehøjen i Præstø er igen på dagsordenen. Den blev i sin tid købt af Præstø kommune til brug for udstykning. Det har der været stor modstand imod. Nu arbejdes der kun på, der kan bygges på den lave del og friholde ”knolden”. Først skal der være en arkitektkonkurrence samt dialog med borgerne. Det har jeg støttet.
En anden Præstø sag er Fjordgården, som måske skal bruges til flygtninge. Vi ved ikke noget endnu, da Udlændingestyrelsen først skal undersøge om den er egnet. De vil helst have plads til mange på samme sted for at få en rationel drift. Jeg mener, vi ville få en bedre tilværelse for de ramte mennesker, hvis de boede i mindre enheder.

Tak til jer, der ringer og skriver til mig. Det er dejligt at høre, hvad I radikale medlemmer mener.

Godt nytår!
Birgitte Steen Jørgensen

Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen

Kære radikale venner

Tak for den tillid I har vist mig både i årets arbejde og ved at vælge mig til spidskandidat til det kommende kommunevalg.

Folkeskolen vil helt klart blive et meget varmt emne i valgkampen. Jeg mener vores skolereform i Vordingborg kommune er helt afgørende for, at vi kan forbedre vores skoler og forøge antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse. I Vordingborg ligger vi langt under landsgennemsnittet, idet næsten en fjerdedel af Vordingborgs unge ikke gennemfører en uddannelse. Det skaber altid uro, når der sker store ændringer, men jeg har tiltro til at vi er på rette vej, da der nu gradvist vil blive frigivet flere midler til skolernes drift. Kompetencecenteret i Kalvehave har givet bekymrede miner hos mange. Hvis det viser sig, at vi inkluderer for mange børn i skoleklasserne, må vi ændre på niveauet for hvilke børn, der skal gå i skole i Kalvehave.

Læs videre

Nytårshilsen fra Jan Heidebo

2012. Tolv måneder med regentjubilæum, præsidentvalg, Dovne Robert eller hvad man nu vælger at hæfte sig ved. Og for de radikale: 12 måneder med hårdt arbejde.

Vi har nu siddet i regering i godt over et år. Det tager lidt tid at vænne sig til fornemmelsen. Nu er det os der må stå for skud, os der må træffe de vanskelige beslutninger, og os, der skal få enderne til at nå sammen. Det plejer at slide, men i den sidste meningsmåling her lige før jul holder de radikale stadig valgresultatet på de 17 mandater, og sådan har vi egentlig ligget stabilt igennem hele året. Jeg tror det skyldes at vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger. Istedet for at love og love, og så måtte trække i land bagefter. Jeg ser al mulig grund til at de radikale i fremtiden kan vokse sig til et endnu større parti, for vi står for noget af det bedste blandt de midler der findes mod politiker-lede – nemlig ærlighed. Selv når en radikal minister vælger at gå, står der ét indtryk tilbage: Ærlighed.

Læs videre

Radikal nytårshilsen

2011 i Vordingborg kommune har budt på mange positive tiltag, som er blevet helt overskygget af Slotstorvet og Algades lukning, Sti i Stege og de sandsynlige skolelukninger. Ting, der berører mange mennesker dybt, og som derfor har præget mediedækningen.

Jeg har været meget bekymret for det trafikpres som Riddergade og Glambæksvej ville få ved en lukning af biltrafik over Slotstorvet. Derfor støtter jeg også op om den midlertidige åbning, og håber på, at tiden vil vise, at det er den rigtige løsning. Algades status som gå eller sidegade finder jeg knapt så problematisk

Sti i Stege fjernes nu. Det har været et fejlkøb, som har givet mange skader pga. fald på de glatte flader og skarpe kanter. Håndværksmæssigt har det været så dårligt, at entreprenøren nu skal retablere de oprindelige Hages og Store Torv.

Det er tvingende nødvendigt, at vi forbedrer vores folkeskole, da mere end 20 % af de unge ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig har vi et dramatisk faldende børnetal, som vi er nødt til at tage stilling til i tide.

Der blev derfor nedsat et udvalg, som jeg har været formand for. Det havde til opgave, at komme med forslag til forbedringer af vores folkeskole, hvor pengene skulle findes inden for skolernes budget. Alle partier støttede op om det vi fremlagde. Men nu, når pengene skal findes, slutter enigheden. Vi har behov for 10-15 mio. hvert år. Det er kun i flertalsgruppens forslag at midlerne er fundet. Alle 3 forslag (fra flertalsgruppen, DF og V) er nu sendt i høring.

For at skaffe de mange penge har A, B, C og SF peget på en anden struktur med 5 skoler med filialer. Det giver færre ledere og en større mulighed for at fylde op på de små skoler. Desuden en lukning af Klosternakkeskolen, som er den ene af Præstø bys skoler, og en ændring af Kalvehave skole til specialundervisning. Børnene på Klosternakken kan rummes på Abildhøjskolen, hvis man i få år bruger SFO-lokalerne, når de står ubenyttede.

Multicenteret i Præstø, der skal rumme både plejeboliger, sundhedsaktiviteter og idræt skrider planmæssigt frem, og det vil stå færdigt om 2 år. Det er rart at tænke på, at det var Michael Larsen og jeg, der pressede på for at få penge afsat i budgettet, og at de andre partier så tilsluttede sig, da vi havde valgkamp.

Radikale Venstre har altid været tilhænger af flere cykelstier. Det er derfor dejligt, at vi nu får udbygget cykelstierne på Østmøn, så man kan cykle sikkert fra Stege til Borre. Borgcenteret har fået samlet nok midler ind til etableringen, og GeoCenter Møns Klint kommer igen ud med et flot regnskab, så der er bestemt også meget, vi kan glædes over.

Godt nytår!

Birgitte Steen Jørgensen

Kære alle radikale medlemmer

I har om nogen været med til at skabe en forandring i Danmark i 2011 ! Ikke mindst på grund af jeres indsats fik vi et forrygende folketingsvalg for de radikale. Et valg der ikke alene betød at vi fik brudt 10 års VKO blokpolitik, men også et resultat der gav de radikale maksimal indflydelse i den nye regering. Jeg mødte jo mange af jer ved arrangementerne rundt omkring i kredsen, og det var særdeles nyttigt – og hyggeligt – at få jeres indspark til valgkampen. Jeg takker for al den tillid der blev vist mig med de mange personlige stemmer. Havde Vordingborg-kredsen bestemt, så sad jeg nu forsvarligt på Borgen – sammenlagt på Sjælland rakte det altså foreløbig blot til en titel som “3. suppleant til Folketinget.” Det ændrer vi på til næste valg! Indtil da vil jeg bruge alle mine “hotlines” ind til folketingsgruppen for at sørge for, at også Møn og Vordingborg er med i tankerne, når nye initiativer skal søsættes derinde fra. Jeg ønsker alle en rigtig god og hyggelig jul, og et glædeligt – og sikkert udfordrende – 2012, hvor vi radikale for alvor skal have arbejdshandskerne på igen.

Med mange hilsner, Jan Heidebo, Folketingskandidat