Ledelse gennem frygt

Decimering er et princip, man brugte i den romerske hær for at indgyde frygt og respekt i sine egne tropper. Man henrettede simpelthen hver tiende soldat, høj som lav, hvis de f.eks. havde tabt et slag mod fjenden. Så skulle de nok ”performe” bedre i næste slag.

Nu har moderniseringsstyrelsen genopdaget dette gamle trick. 10% af de offentlige medarbejdere kan forvente en fyreseddel fordi de ”low performer”. Alene varslet om sådan en prikkerunde vil være nok at skabe utryghed rundt omkring på kontorerne, og så skal de nok vågne op derude.

Det er det begreb der også hedder ”management by fear” – altså ”ledelse gennem frygt”.

Vi ved at det virker dårligt i praksis.

Det gjorde det forresten også i den romerske hær for 2000 år siden.

Måske skulle vi se på om vi kunne undvære 10% af hæren af managementkonsulenter?

Carsten Nøhr Larsen
Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Udsatteråd i Vordingborg kommune

Hvorfor har vi ikke det i Vordingborg kommune?

Lisbeth Zornig holdt en fantastisk tale på Radikal Venstres Grundlovsmøde på Rødkilde. Hun åbnede mine øjne for partiernes manglende inddragelse af de udsatte børn og voksne i den offentlige debat.

Socialt udsatte udgør en minoritet i kommunerne – også stemmemæssigt. Til sammenligning med andre grupper risikerer de at blive overset og formår måske ikke at råbe politikerne op under kommuneøkonomiforhandlinger og i forbindelse med andre centrale beslutninger. Også derfor har de udsatte brug for et lokalt talerør, der sikrer dem en formel adgang til beslutningstagerne.

Det har vist sig, at de lokale udsatteråd skyder op trods fraværet af en lovgivningsmæssig skal-bestemmelse. Næstved og Køge har allerede etableret udsatteråd. Det er positivt, at disse pionerkommuner anerkender de udsatte, og giver dem et talerør i forhold til de beslutninger, som kommunen træffer. De udsatte er specialister på viden om deres vilkår. Den viden skal vi benytte.

Derfor kære kolleger i Vordingborg kommunalbestyrelse, lad os i fællesskab oprette et udsatteråd.

Birgitte Steen Jørgensen

Flere hænder

Regeringen, SF og Enhedslisten har som bekendt indgået finanslov for 2015 og heri er der afsat ekstra 250 mio kr. til en pulje, der skal sikre mere pædagogisk personale i børnehaver og dagpleje. Kommunerne skal ansøge for de næste 2 år og derefter videreføres pengene som almindeligt tilskud til dagtilbud på kommunens budget, hvis vi kommunalpolitikere vil stemme for det.
Formålet med puljen er, at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Vordingborg kommunes andel er ca. 1,5 mio de 2 første år og derefter ca. 2 mio i de næste. De penge, vil vi som mindretal gerne fordele ud i vores forskellige dagtilbud og dagpleje som ekstra hænder, og ikke som foreslået af flertallet, bruge pengene på flere konsulenter.
Det flotte formål “styrke børns trivsel, udvikling og læring” opfyldes efter vores mening bedst med kendt personale, der via disse midler, får mere tid, ikke meget mere tid, men dog mere tid. I forvejen har vi gode pædagogiske ledere og pædagogiske konsulenter, der kan vejlede personalet og derfor vil vi altså anbefale, at vi denne gang bruger midlerne direkte på flere trygge hænder.

Venlig hilsen
Medlemmer af børne, -unge, og familieudvalget i Vordingborg kommune
Birgitte Steen Jørgensen (B)
Helle Mandrup Tønnesen (Ø)
Mette Høgh Christiansen (A)

Nytårshilsen fra Birgitte Steen Jørgensen

Kære radikale
Det første år i opposition er nu gået. Det har, som I har kunnet følge i medierne, ikke været så nemt. Men et lyspunkt er der dog. Jo mere mindretallet er blevet holdt udenfor, og jo hyppigere vi ikke får de relevante oplysninger, desto stærkere er sammenholdet blevet mellem A, SF, Ø og Radikale Venstre.

Budgetlægningen kørte helt af sporet. For første gang i de mange år, jeg har deltaget i byrådsarbejde, oplevede jeg en skueproces, hvor der overhovedet ikke skulle være en forhandling. Jeg blev skudt i skoene, at jeg var økonomisk uansvarlig, fordi jeg ikke ville nøjes med til at bruge 20 mio. på en nødtørftig renovering på rådhuset i Vordingborg. Jeg ønsker at forholdene for medarbejderne skal være i orden. Derfor har jeg meldt ud, at det er bedre at bygge nyt og samtidig gøre plads til medarbejderne i Miljø og Teknik området, samt medarbejderne på Jobcenteret, som sidder i et meget dyrt lejemål. For 1½ år siden fik vi beregninger fra 2 arkitektfirmaer, som begge viste, at en renovering blev dyrere end nybyggeri. Venstre meldte i valgkampen ud, at de sagde nej til et nyt rådhus. Det gjorde de også til budgettet i oktober. Så blev det november, og nu vil de bygge nyt. Det er noget af et vælgerbedrag.

Desværre arbejder flertallet på at lægge et nyt rådhus på Panteren. Det vil, med både bygningskompleks og tilhørende P-pladser, kunne blokere for en fremtidig udvikling af udendørs aktiviteter på Panteren. Samtidig trækker det en mulig handel væk fra Algade, som stadig er meget nødlidende. Jeg mener, at det skal ligge tæt på Algade.

Folkeskolen har været igennem en stor omlægning, først med vores egen ”Fokus på Folkeskolen”, derefter, med den nye reform og lærernes arbejdstid. Skolen har brug for ro og ikke den indblanding fra BUF udvalget, som den hele tiden udsættes for. Fjernelse af SFO ledere og sagen om studentermedhjælpere i stedet for pædagoger er blot et par eksempler. Man bør lade de 5 skoleledelser selv bestemme deres personalesammensætning.
Pasning af de 0-6 årige er blevet meget centraliseret i store enheder, de største til 124 børn. Samtidig er der kun få dagplejere tilbage. Jeg mener, der er vigtigt, at der er begge muligheder for at få sit barn passet. Ikke alle børn kan trives i store institutioner.

Kloaksagerne ligger og ulmer. Der er rigtig mange i de nykloakerede områder, som mener, at de i forvejen var på en kommunal kloakforsyning, og derfor ikke skulle betale tilslutningsbidrag på ca. 35.000. Der er klaget til Statsforvaltningen, og vinder de sagen, bliver det rigtig dyrt for Vordingborg Forsyning, som af hensyn til forurening af vandmiljøet, skal lægge de nye kloakrør ned og føre spildevandet til rensningsanlæggene.

Antoniehøjen i Præstø er igen på dagsordenen. Den blev i sin tid købt af Præstø kommune til brug for udstykning. Det har der været stor modstand imod. Nu arbejdes der kun på, der kan bygges på den lave del og friholde ”knolden”. Først skal der være en arkitektkonkurrence samt dialog med borgerne. Det har jeg støttet.
En anden Præstø sag er Fjordgården, som måske skal bruges til flygtninge. Vi ved ikke noget endnu, da Udlændingestyrelsen først skal undersøge om den er egnet. De vil helst have plads til mange på samme sted for at få en rationel drift. Jeg mener, vi ville få en bedre tilværelse for de ramte mennesker, hvis de boede i mindre enheder.

Tak til jer, der ringer og skriver til mig. Det er dejligt at høre, hvad I radikale medlemmer mener.

Godt nytår!
Birgitte Steen Jørgensen

36 færre voksne i skoleklubberne

Venstre, støttet af DF og Konservative, har fjernet den pædagogiske ledelse i skoleklubberne i Vordingborg kommune. Når man læser artiklen i Sjællandske Medier d. 28.10. kan man få det indtryk, at det hænger sammen med den ellers fine nedsættelse af forældrebetalingen til 700 kr. Det er ikke tilfældet. Allerede ved starten på budgetlægningen var det et ønske fra Venstre, at SFO-lederne skulle fjernes. Nedsættelsen af forældrebetalingen bevirker derimod, at der nu er en normering på 33 børn til 1 pædagog. Alt i alt er der fjernet 18 pædagoger i SFO’erne pga. faldende børnetal. 14 pga. forældrebetalingen og 4 efter fjernelse af lederne. Der vil fremover være 36 færre voksne i skoleklubberne.
Venstre, DF og Konservative har så afsat 250.000 kr. til i stedet at bruge studentermedhjælpere. Det må være et slag i ansigtet på de pædagoger, der har mistet deres job.
Alle tal kan ses i Børn, unge og familieudvalgets dagsordener.

Med venlig hilsen
Else-Marie Langballe Sørensen, Socialistisk Folkeparti
Helle Mandrup Tønnesen, Enhedslisten
Mette Høgh Christiansen, Socialdemokratiet
Birgitte Steen Jørgensen, Radikale Venstre

Børns trivsel kræver nærvær

Formanden for BUF udvalget, Kirsten Overgaard, udtaler til Sjællandske medier i debatten om 33 børn til 1 pædagog, at ” I dag er der 26 børn til 1 pædagog, så mange flere børn er der altså slet ikke tale om.” Radikale Venstre er dybt uenig i den udtalelse. 7 børn ekstra er mange. Det er et helt drengefodboldhold.
Hvis man meget sympatisk og reelt ønsker at nedsætte forældrebetalingen i skoleklubberne, må det ikke ske på bekostning af de menneskelige relationer, som vil gå tabt med 33 børn til 1 pædagog. Børns trivsel skal ikke sættes ind i et regneark. Børns trivsel kræver folk på gulvet og dermed tætte relationer og nærvær gennem hele opvæksten.
Hvad hvis et af børnene kommer til skade? Hvem bliver så hos de 32 andre?

Vibeke Grønbæk, Radikale Venstre

33 børn til 1 pædagog!

Venstre i Børn, unge og familieudvalget (BUF) i Vordingborg kommune ønsker at omdanne SFOerne til en fælles klub for både indskoling og mellemtrinnet til en pris på 700 kr. pr. måned. Prisen kan være tillokkende, men ønsker forældrene det, når deres børn samtidig skal presses ind i en ordning, hvor der kun er 1 pædagog til 33 børn? Der vil ikke længere være et pædagogisk tilbud, kun ren overvågning! Ordningen betyder, at der skal afskediges yderligere 10 pædagoger ud over de 19, der allerede er ved at blive fjernet pga det faldende børnetal. Det er en uhyggelig discountløsning, som Venstre arbejder for. Det er til skade for børnene, Folkeskolen og dens ansatte.

Vibeke Grønbæk, Radikale Venstre

Besparelser på dagplejen

Kommentar til Venstres udtalelser om besparelser på dagplejen

Som medlemmer af BUF-udvalget blev vi noget overraskede, da vi læste fredagens avis, hvor Venstre ved Kirsten Overgård udtaler, at det er et faktum, at der, som landet ligger, ikke vil blive brug for de fyrede dagplejere i forhold til dagplejegerningen. Sådan ser vi det ikke, vi har i udvalget 22 besparelses forslag at forholde os til, herunder en udfasning af dagplejen i flere områder. Men når man forholder sig til dette forslag, skal man også medtænke at dagplejen har den højeste score i forældretilfredshed hvor det eneste, der trækker ned, er gæsteplejen, og derfor er denne netop pr. 1. maj 2014 ændret til en gæsteordning i 6 børnehaver.

Fakta er, at udvalget ikke er enige om besparelserne. Vi så gerne, at der helt overordnet var valgt en anden tilgang end salami metoden, og at Venstre havde stået ved deres valgløfter om at fremkomme med politiske prioriteringer. Når dette ikke sker har vi valgt, i fællesskab i udvalget, at sende alle forslag i høring for at høre borgernes mening. Vi vil opfordre alle med interesse for børneområdet til at fremkomme med deres synspunkter.

Venlig hilsen
Birgitte Steen Jørgensen (B)
Mette Høgh Christiansen (A)

Der er styr på økonomien

Vordingborg har styr på økonomien, selv om vi ikke er en rig kommune. Når Knud Larsen fra Venstre skriver i et læserbrev, at økonomien skal genoprettes, så taler han mod bedre vidende. Nu er der orden. Det var der ikke ved kommunesammenlægningen.

Vi har i valgkampen hørt på mange udtalelser fra blå blok om at Vordingborg kommune er ineffektiv. Den liberale tænketank, Cepos har lige offentliggjort beregninger, som viser, at kommuner som København og Herlev koster mere pr. borger end Vordingborg, og de er jo ikke ligefrem udkantsdanmark.

Et godt eksempel på at Vordingborgs ansatte er dygtige og effektive er sundhedsområdet, som har opnået flotte resultater til gavn for borgerne. Som formand for sundhedsudvalget er jeg stolt af medarbejdernes arbejde.

Med venlig hilsen

Birgitte Steen Jørgensen, Radikale Venstre

Borgmesterkandidat

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Nej til butikscenter

Radikale Venstre siger nej til butikscenter.

Radikale Venstre tror ikke på, at et butikscenter i Vordingborg vil skabe den ønskede dynamik i handelslivet i Vordingborg kommune. Vi frygter, at det snarere vil føre til endnu flere tomme butiksvinduer i Algade, i Stege og i Præstø.

Budgetaftalen mellem samtlige partier betød, at muligheden for et butikscenter skulle undersøges. Det er gjort, og ingen investorer har, inden deadline, afgivet tilbud på at bygge et butikscenter med et nyt rådhus og bibliotek. Det viser, at ingen investorer ser en fremtid for et kommende butikscenter i Vordingborg, og dermed anser Radikale Venstre ideen for død.

Vi vil i stedet satse på at styrke detailhandlen omkring Algade.

Birgitte Steen Jørgensen, Kommunalbestyrelsesmedlem

Thomas G. Bagge, Formand for Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Radikale holdninger til et godt erhvervsliv

Vordingborg kommune er flere gange blevet hængt ud for at være erhvervsfjendsk. Det billede vil Radikale Venstre have ændret i et bredt samarbejde mellem borgere, erhvervslivet, kommunen og de politiske partier. Ingen i vores kommune kan være tjent med, at vi tegner et billede af et sted, man ikke skal flytte til eller starte virksomhed. Vi har brug for at få standset det faldende indbyggertal og få flere arbejdspladser til at give de skatteindtægter, der er behov for til skoler, ældrepleje, sundhedsopgaver og en ordentlig infrastruktur m.m. Det gøres kun i et godt samarbejde, hvad de jyske kommuner med de flotte motorveje flere gange har bevist.

Radikale Venstre mener, at vi politisk er nødt til at have fokus på det, vi kan gøre bedre. Ændre arbejdsgange og ressourcer, så det bliver mere enkelt for både nye og erfarne erhvervsfolk at få den rette kommunale rådgivning. Det skal være attraktivt at drive virksomhed i vores kommune.

Vi har bl.a. behov for en langt bedre digital infrastruktur. Her er det, som om alle har den gode vilje, men der sker intet. Det burde være et projekt som kommune og erhvervsliv sammen kunne løfte. Det nytter ikke, at folk gerne vil flytte til vores naturskønne kommune, hvis den manglende digitale infrastruktur gør det umuligt at arbejde her.

Radikale Venstre ønsker et bredt samarbejde. Det håber vi, der er flere, der gør.

Birgitte Steen Jørgensen

Et rigt handelsliv – ikke et butikscenter

Vi ønsker liv i Vordingborgs gader. Og et rigt og varieret handelsliv. Derfor bør der ikke bygges et stort butikscenter på Rådhusgrunden. Man risikerer meget vel at spænde ben for den positive udvikling der kunne være i og omkring Algade når Borgcentret åbner. Det virker ikke realistisk at tro at et bycenter på Rådhusgrunden kan trække så mange flere handlende til byen at det både bliver rentabelt i sig selv og undgår at få dramatiske konsekvenser for de handlende i Algade, samt i kommunens to øvrige centerbyer, Stege og Præstø.

En fortætning og udvikling omkring den østlige ende af Algade er langt at foretrække. For at gøre Algade mere attraktiv kunne man overdække en del af den og de tilstødende gader. Dermed kan der skabes spændende nye byrum med gadeaktiviteter og torvehandel. I det hele taget vil et arbejde med handelsgadens kvalitet og udseende kunne give hele centrum et løft.

Derfor er det også godt at forslaget til Helhedsplan for Vordingborg by nævner udvikling af handelsmiljøet – f.eks. med en købstadsmanager. Der skal nemlig satses på kvalitet, samarbejde og samspil med Borgcentret.

Radikale Venstre foreslår en ombygning af det nuværende rådhus og tilbygning, der hvor de nuværende rammer er for dårlige.

Vi vil også gerne være med til at finde midler til at bygge en ny svømmehal. Ligeledes kan Solbakken indrettes med idræts- og kulturfaciliteter, gerne med et vandrehjem som ville give god mening her.

Selvom biblioteket på langt sigt bør ligge i centrum, kan vi ikke støtte en flytning af Kulturarkadens funktioner nu. Det er simpelthen ikke økonomisk ansvarligt på nuværende tidspunkt. Og så få år efter at det med store omkostninger blev flyttet væk fra centrum.

Thomas G. Bagge
Radikale Venstre i Vordingborg kommune

Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by 2

Helhedsplanen er på dagsordenen til mødet i Kommunalbestyrelsen torsdag den 14. marts.
Der er foretaget mindre ændringer som følge af høringssvarene. Hvidbog med alle høringssvar kan findes her.

Radikale Venstres høringssvar indgår i hvidbogen. De vigtigste punkter er desuden opregnet i dette indlæg.

Høringssvar til helhedsplanen for Vordingborg by 1

Her er høringssvar fra Carsten Nøhr Larsen (kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre), 9. februar 2013:

”Vordingborg by skal styrkes som kommunecenter” står der i forslag til helhedsplan for Vordingborg by.

Det er som om centralisering er blevet et bevidstløst mål i sig selv. Men har borgerne i Vordingborg by krav på bedre indkøbsmuligheder end borgerne i Stege og Præstø? Skal vi arbejde for at skævvride kommunen endnu mere end det allerede er tilfældet?

Et butikscenter skal trække kunderne hjem fra Næstved, men også fra Præstø og Stege, og fra Algade. Selv hvis det skulle lykkes at gennemføre planen, så står spørgsmålet tilbage: var det sådan en by vi ville have? Var det den form for centralisering vi drømte om?

Efter min mening bør ambitionen være, at gøre Vordingborg til en bedre by – for byens egne borgere.

Jeg har to konkrete forslag:

Skal rådhuset bevares eller rives ned? Jeg vil foreslå en mellemting. Bevar den smukke byrådssal og de nærmeste fløje, med den nye kantine. Den resterende del rives ned og gøres til P-plads. Det fine miljøet omkring hovedindgangen bevares, men skal selvfølgelig have lagt fliserne på plads, så det ikke ligner en pløjemark. På Kvickly-grunden bygges en ny administrationsbygning på 2-3 etager efter behov.

Butiksnære P-pladser er vigtige for kunderne. Fra P-pladsen ved rådhuset skabes en direkte trafikal sammenhæng med P-pladserne lige bag Algade. Gyderne ved Fakta og det tidligere Superbest glasoverdækkes, og bliver til butiksarkader. Butikkerne i Algade får adgang både fra det fri og fra arkaderne og bliver dermed en del af et butikscenter på godt 4000 m2, eller 5000 m2, hvis den næste gyde ved Sadolin bliver taget med. Så har man et bynært butikscenter med facade mod Algade. Måske ikke så stort at det vil trække kunder fra hele regionen, men stort nok til at gøre shopping mere attraktiv for byens egne borgere. Hvis det bliver en succes kan centeret vokse; Der er faktisk plads til 10.000 m2, mellem Algade og Voldgade,
men så begynder det nok at knibe med P-pladserne.

Hvor skal man i øvrigt parkere, hvis man lægger rådhus, bibliotek og butikscenter på hele rådhusgrunden?

Carsten Nøhr Larsen
Arkitekt MAA
Hovvejen 12
4771 Kalvehave