Børne- og ungepolitik

I den forgangne uge har Radikale Venstre foreslået at der mindst skal være 2 pædagoger og én medhjælper pr. 10 børn i vuggestuer og det samme til 19 børn i børnehaven. Det lander lige ned i processen omkring Børne- og Ungepolitikken i Vordingborg Kommune. Børns vilkår under opvæksten, helt fra fødslen, er afgørende for hvordan de klarer sig i skolen og senere i livet. Det er veldokumenteret. Hvis vi skal bryde den sociale arv, kommer vi ikke udenom at se på normeringerne i vores børnehuse. Det Radikale forslag er beregnet til at give 27 ekstra pædagoger i Vordingborg Kommune. Da Radikale Venstre er kendt for økonomisk ansvarlighed, er der også et forslag til finansiering: Hæv pensionsgrænsen i 2020 i stedet for, som planlagt, i 2025. Det kan naturligvis diskuteres. Det kan derimod ikke bortforklares at der skal ske noget på børneområdet, hvis vi skal bryde den sociale arv, og hvis den fremlagte Børne- og Ungepolitk ikke blot skal være en skåltale. Et mål uden en plan er en drøm. Ambitiøse mål er intet værd, hvis de ikke følges op af en ambitiøs politik.

Carsten Nøhr Larsen
Spidskandidat for Radikale Venstre i Vordingborg

 

27 flere pædagoger i Vordingborg Kommune. Carsten Nøhr Larsen, radikal spidskandidat i Vordingborg og den radikale leder Morten Østergaard er enige.

 

Grundlovsdag 2015 med Lisbeth Zornig på Teaterhøjskolen Rødkilde

Der bliver fokus på børns rettigheder, når Lisbeth Zornig Andersen taler ved årets Grundlovsmøde på Teaterhøjskolen Rødkilde på Møn, den 5. juni. Arrangementet starter kl. 16 i parken ved højskolen.
Zornig er en kendt profil i den offentlige debat. Hun er økonom, forfatter, tidligere børnerådsformand og debattør med fokus på udsatte mennesker – og hun er stifter af Huset Zornig, som specialiserer sig indenfor området for socialt udsatte. Børns rettigheder er noget, vi taler om, men alt for sjældent forstår – endsige praktiserer. Lisbeth Zornig er kendt som en af landets mest engagerede og vidende på området.

Program:
Kl. 16 Velkomst og sang. Tale af Jan Heidebo, Folketingskandidat for Radikale Venstre.
Der vil blive solgt kaffe, kage og vand.
Kl. 17 Lisbeth Zornig Andersen.

Radikale Venstre har igennem en årrække afholdt Grundlovsdag på Rødkilde. Ofte med talere, som ikke har et partipolitisk tilhørsforhold, men som i kraft af viden og indsigt kan kvalificere debatten om vigtige emner i samfundet.

Arrangementet er åbent for alle og der er gratis adgang. Kom gerne med familie og venner!

Adresse: Teaterhøjskolen Rødkilde, Rødkildevej 42, Lendemarke, 4780 Stege.

lisbeth zornig

Flere hænder

Regeringen, SF og Enhedslisten har som bekendt indgået finanslov for 2015 og heri er der afsat ekstra 250 mio kr. til en pulje, der skal sikre mere pædagogisk personale i børnehaver og dagpleje. Kommunerne skal ansøge for de næste 2 år og derefter videreføres pengene som almindeligt tilskud til dagtilbud på kommunens budget, hvis vi kommunalpolitikere vil stemme for det.
Formålet med puljen er, at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. Vordingborg kommunes andel er ca. 1,5 mio de 2 første år og derefter ca. 2 mio i de næste. De penge, vil vi som mindretal gerne fordele ud i vores forskellige dagtilbud og dagpleje som ekstra hænder, og ikke som foreslået af flertallet, bruge pengene på flere konsulenter.
Det flotte formål “styrke børns trivsel, udvikling og læring” opfyldes efter vores mening bedst med kendt personale, der via disse midler, får mere tid, ikke meget mere tid, men dog mere tid. I forvejen har vi gode pædagogiske ledere og pædagogiske konsulenter, der kan vejlede personalet og derfor vil vi altså anbefale, at vi denne gang bruger midlerne direkte på flere trygge hænder.

Venlig hilsen
Medlemmer af børne, -unge, og familieudvalget i Vordingborg kommune
Birgitte Steen Jørgensen (B)
Helle Mandrup Tønnesen (Ø)
Mette Høgh Christiansen (A)

36 færre voksne i skoleklubberne

Venstre, støttet af DF og Konservative, har fjernet den pædagogiske ledelse i skoleklubberne i Vordingborg kommune. Når man læser artiklen i Sjællandske Medier d. 28.10. kan man få det indtryk, at det hænger sammen med den ellers fine nedsættelse af forældrebetalingen til 700 kr. Det er ikke tilfældet. Allerede ved starten på budgetlægningen var det et ønske fra Venstre, at SFO-lederne skulle fjernes. Nedsættelsen af forældrebetalingen bevirker derimod, at der nu er en normering på 33 børn til 1 pædagog. Alt i alt er der fjernet 18 pædagoger i SFO’erne pga. faldende børnetal. 14 pga. forældrebetalingen og 4 efter fjernelse af lederne. Der vil fremover være 36 færre voksne i skoleklubberne.
Venstre, DF og Konservative har så afsat 250.000 kr. til i stedet at bruge studentermedhjælpere. Det må være et slag i ansigtet på de pædagoger, der har mistet deres job.
Alle tal kan ses i Børn, unge og familieudvalgets dagsordener.

Med venlig hilsen
Else-Marie Langballe Sørensen, Socialistisk Folkeparti
Helle Mandrup Tønnesen, Enhedslisten
Mette Høgh Christiansen, Socialdemokratiet
Birgitte Steen Jørgensen, Radikale Venstre

Børns trivsel kræver nærvær

Formanden for BUF udvalget, Kirsten Overgaard, udtaler til Sjællandske medier i debatten om 33 børn til 1 pædagog, at ” I dag er der 26 børn til 1 pædagog, så mange flere børn er der altså slet ikke tale om.” Radikale Venstre er dybt uenig i den udtalelse. 7 børn ekstra er mange. Det er et helt drengefodboldhold.
Hvis man meget sympatisk og reelt ønsker at nedsætte forældrebetalingen i skoleklubberne, må det ikke ske på bekostning af de menneskelige relationer, som vil gå tabt med 33 børn til 1 pædagog. Børns trivsel skal ikke sættes ind i et regneark. Børns trivsel kræver folk på gulvet og dermed tætte relationer og nærvær gennem hele opvæksten.
Hvad hvis et af børnene kommer til skade? Hvem bliver så hos de 32 andre?

Vibeke Grønbæk, Radikale Venstre

33 børn til 1 pædagog!

Venstre i Børn, unge og familieudvalget (BUF) i Vordingborg kommune ønsker at omdanne SFOerne til en fælles klub for både indskoling og mellemtrinnet til en pris på 700 kr. pr. måned. Prisen kan være tillokkende, men ønsker forældrene det, når deres børn samtidig skal presses ind i en ordning, hvor der kun er 1 pædagog til 33 børn? Der vil ikke længere være et pædagogisk tilbud, kun ren overvågning! Ordningen betyder, at der skal afskediges yderligere 10 pædagoger ud over de 19, der allerede er ved at blive fjernet pga det faldende børnetal. Det er en uhyggelig discountløsning, som Venstre arbejder for. Det er til skade for børnene, Folkeskolen og dens ansatte.

Vibeke Grønbæk, Radikale Venstre

Besparelser på dagplejen

Kommentar til Venstres udtalelser om besparelser på dagplejen

Som medlemmer af BUF-udvalget blev vi noget overraskede, da vi læste fredagens avis, hvor Venstre ved Kirsten Overgård udtaler, at det er et faktum, at der, som landet ligger, ikke vil blive brug for de fyrede dagplejere i forhold til dagplejegerningen. Sådan ser vi det ikke, vi har i udvalget 22 besparelses forslag at forholde os til, herunder en udfasning af dagplejen i flere områder. Men når man forholder sig til dette forslag, skal man også medtænke at dagplejen har den højeste score i forældretilfredshed hvor det eneste, der trækker ned, er gæsteplejen, og derfor er denne netop pr. 1. maj 2014 ændret til en gæsteordning i 6 børnehaver.

Fakta er, at udvalget ikke er enige om besparelserne. Vi så gerne, at der helt overordnet var valgt en anden tilgang end salami metoden, og at Venstre havde stået ved deres valgløfter om at fremkomme med politiske prioriteringer. Når dette ikke sker har vi valgt, i fællesskab i udvalget, at sende alle forslag i høring for at høre borgernes mening. Vi vil opfordre alle med interesse for børneområdet til at fremkomme med deres synspunkter.

Venlig hilsen
Birgitte Steen Jørgensen (B)
Mette Høgh Christiansen (A)

De særligt udsatte

I Vordingborg kommune har vi som i alle kommuner særlig udsatte grupper. Det kan være familier, børn og unge. Der kan være mange grunde til at man er særligt udsat og det kan være i en periode eller over længere tid. Det er af afgørende betydning hvordan vi hjælper disse mennesker. Vi i Radikale Venstre tror på at en tidlig indsats er helt afgørende for at disse mennesker og at vi skal blive ved med at holde fokus på dette område. Derfor skal arbejdet med ”unge mødre” fortsætte, unge udsatte skal tilbydes en ”mentor-ordning” og så skal indsatsen fra kommunen være helhedssynet. Det vil sige at man ikke skal tale med 3 sagsbehandlere når man skal have hjælp, men at man er tilknyttet en sagsbehandler og der er en bredere sammenhæng og helhed i hjælpen. Dette vil vi arbejde på når I sætter jeres stemme ved B. Når vi styrker mulighederne for dem, der har det svært, så løfter vi os alle.

Vibeke Grønbæk, kandidat til kommunalvalget, Radikale Venstre

Nytænkning og udvikling i Folkeskolen

Det er sjovt som man kan tale tingene op eller ned. Det som andre oplever som kaos, oplever jeg som mangfoldighed. Det er folkeskolen jeg tænker på.

Nytænkning og udvikling er i fuld gang i kommunens skoler. Udgangspunktet var dystert: 25% af en afgangsklasse kom ikke videre på en ungdomsuddannelse – det er dansk rekord. 35% af pengene i folkeskolen gik til ekskludering af stadig flere børn fra fællesskabet. Det kaldte på drastiske initiativer.

Efter en periode med forståelig usikkerhed og frustration, oplever jeg nu en ny gejst hos de lærere, som har fået mulighed for at udvikle deres undervisning, sammen med kolleger, i selvstyrende teams. Det handler om nytænkning frem for vanetænkning. Vi skal tage ansvar og selv styre udviklingen, i stedet for at lade udviklingen køre hen over os.

Resultaterne er allerede lovende: Det kunne godt lade sig gøre at lave en længere skoledag, med flere pædagoger og fleksible skemaer, og med plads til både fordybelse og aktivitet. Det kunne godt lade sig gøre at rumme mange af de børn, som tidligere automatisk blev sendt i eksil, fordi de havde en diagnose.

Nu gælder det om at fastholde denne udvikling. Vi er allerede på forkant i forhold til den nye folkeskolereform, som træder i kraft fra næste skoleår. Det der ikke er lykkedes, skal ikke stå i vejen for det der peger fremad; Enkelte triste eksempler på mislykket inklusion, skal ikke sende 100 børn ud af fællesskabet. Alt dette bliver evalueret løbende i skolernes dagligdag. Det er opskriften på udvikling ”fra græsrødderne”, og det kan tjene som eksempel for frigørelse af ressourcer i andre grene af den kommunale forvaltning.

Carsten Nøhr Larsen (R)

Hovvejen 12, Kalvehave

Kandidat Komm. Best.

Medl. af Kulsbjerg skolebestyrelse

Er der mon plads til en tilflytter i Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse?

Jeg opstiller for Radikale Venstre, er tilflyttet Vordingborg Kommune for 3 år siden, med bopæl på Møn.

I 1969 var jeg elev på Rødkilde Højskole, og blev senere sygeplejerske og sundhedsplejerske, de seneste 20 år som leder af sundhedsplejen.

Min første ansættelse som sundhedsplejerske var i Vordingborg Kommune. Dengang oplevede jeg en kommune der var meget driftig, en Algade der summede af liv, fuld damp på erhvervslivet, en aktiv og meget blandet befolkning der gik med løftede hoveder, en natur mange søgte fred og ro i, en kultur man blev beriget af.

Vinteren 1978 – 1979 blev en minderig vinter, med meterhøje snedriver og isolerede børnefamilier. Slæder blev fundet frem, der blev skovlet sne, man delte hvad man havde af forråd og andet, befolkningen stod sammen. Man hjalp hinanden på kryds og tværs af politiske ståsteder og personlige holdninger. I moderne sprogbrug for ledere, ville man sige: Det var ”Den brændende platform” der fik befolkningen til at stå sammen om et eneste mål – AT OVERLEVE.

Hvad kan vi i 2020 bringe i spil som ”Den brændende platform”? Hvad skal der til, for at vi igen kan stå skulder ved skulder og trække med et fælles ansvar mod det fælles mål:

”At få Vordingborg Kommune på landkortet, så nye familier med glæde flytter til kommunen. Så erhvervslivet igen får en opblomstringstid. Så vi igen får råd til alt det vi også gerne vil. Professionel pleje og omsorg af vores ældre og ikke mindst professionel læring og omsorg for vores børn og unge.”

Måske alle de spædbørn jeg vejede og undersøgte i årene 1978 til 1982, der nu er i deres bedste alder, også har et bud på fremtiden for Vordingborg Kommune.

JEG LYTTER OGSÅ TIL JER!

Anne Marie Knudsen, KB-kandidat Radikale Venstre

 

 

 

 

 

Radikal politik i kommunalbestyrelsen

Radikale Venstre stiller op til Kommunalvalget i Vordingborg Kommune med visioner om mangfoldighed, bæredygtighed, et velfungerende nærdemokrati, sund økonomi og et godt erhvervsklima. Du kan se hele vores valgprogram her på siden. Nedenfor er der nogle hovedpunkter fra valgprogrammet. Se også vores profil på Facebook. Både her nedenfor og på Facebook er du velkommen til at stille spørgsmål til vores valgprogram.

Plads til alle børn og unge

Vi ønsker en mangfoldig skole, hvor børn og unge udvikler sig med hver deres bagage, både fagligt og socialt. Vi bakker op om kommunens skolereform ”Fokus på folkeskolen”. Der er nu en evaluering af reformen igang. Når man gennemfører så store ændringer, vil der ofte vise sig ting som efterfølgende skal justeres. Det er vi parate til!

Flere iværksættere – bedre erhvervsservice

Vi skal naturligvis benytte de bedste kompetencer der findes i kommunen, og foreslår derfor at den lokale erhvervsservice integreres i Væksthus Sjælland, der har til huse i Vordingborg.

Vi ønsker en samlet indsats til gavn for erhvervslivet.

Grøn omstilling og innovation

Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

Nærdemokrati og mangfoldighed

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Vi bor i en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Det kræver et velfungerende nærdemokrati, for der er blevet længere fra borgere til politikere.

Vi vil have større inddragelse af lokalråd, foreninger – og lokale ungdomsråd.

Stem på Radikale Venstre til Kommunalvalget den 19. november!

 

Læs mere:

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Valgprogrammet kan downloades som pdf her

 

Vordingborg indstik

 

Vi skal have en god folkeskole

af Birgitte Steen Jørgensen (R), Else Marie Langballe Sørensen (SF) og Martin Leider Olsen (S)

Folkeskolen gennemgår i disse år meget store forandringer. Ikke bare i Vordingborg Kommune, men i hele landet. Fra næste skoleår skal vi implementere en ny skolereform og organisere skoledagen på en ny måde. Intentionen er, at eleverne skal have mere undervisning, så vi får løftet det faglige niveau. En enig kommunalbestyrelse har allerede i 2011 valgt at sætte ”fokus på folkeskolen”. Dette fokus skal vi fastholde. Det har betydet ændringer og ikke alle ændringer har været af det gode. Derfor har kommunalbestyrelsen allerede nu sat gang i en evaluering, så vi kan få sat fokus på udfordringerne og finde løsninger. Vi er klar over, at kombinationen af en ny skolestruktur, en ny folkeskolereform og en ny overenskomst for folkeskolelærerne betyder afgørende forandringer og ændringer. Derfor vil vi gerne række hånden frem til alle folkeskolens parter: elever, forældre, lærere, pædagoger, faglige foreninger og resten af folkeskolens interessenter. Vi ønsker at have en god dialog om, hvordan vi får en god folkeskole i en foranderlig tid. Vi tror på, at vi skal samarbejde og lytte til hinanden omkring folkeskolens udvikling. For vi har jo alle sammen det fælles mål at få skabt en god folkeskole, hvor vi giver vores børn og unge de bedste forudsætninger for at få en god uddannelse.

Gør en god skole bedst!

Fik jeg vækket din indre grammatiklærer? Det tror jeg. Og der er også grund til at standse op: Det er ikke nok at gøre en god skole bedre – den skal være bedst! Folkeskolens mange styrker skal endelig for alvor sættes ind på, at alle børn både bliver dygtigere og oplever, at skolen er der for dem.

Folkeskolens mange styrker er dens mennesker – os! Lærere, elever, skoleledere, pædagoger og andre medarbejdere, forældre, naboer, genboer, bedsteforældre, forskere. Skolen kan blive så god, som vi vil gøre den. Og der er brug for at gøre en god skole bedst: Verden forandrer sig, vi stiller krav til den og den stiller krav til os – og desværre er der stadig alt for mange børn, der forlader folkeskolen med for lidt i den faglige bagage. Endda for lidt til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Læs videre

Bevar ungdomshuset

Ungdomshuset Birdhouse har, i sin korte levetid, været med til at skabe et levende ungdomsmiljø. De unge mennesker har synligt bevist, at de kan organisere mange forskellige aktiviteter i og omkring huset.
Det er lige fra folkekøkken, samarbejde med ungdomsskolen og kunstskolen BgK Storstrøm til koncerter og workshops af enhver art. Derudover er det et sted hvor unge kan møde hinanden på tværs af uddannelser og interesser. Det Radikale Venstre ønsker at alt dette skal fortsætte og støtter derfor varmt at Birdhouse videreføres.

Thomas G. Bagge
og Vibeke Grønbæk
Radikale Venstre

Stensved skole for fremtiden

Arkitekt Carsten Nøhr Larsen, som er medlem af skolebestyrelsen for Langebækskolen har udarbejdet følgende forslag til udbygning af Stensved Skole:

Stensved skole er én af de 5 skoler i Vordingborg kommune, der fremover skal sikre at eleverne er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader 9. klasse. Visionen er et High School-inspireret miljø, indrettet så det underbygger holddeling, projekt- og gruppearbejde. Eleverne skal tage et stigende ansvar for egen læring. Det stiller helt nye krav til skolens indretning. Den gammeldags skolebygning, med en korridor og en stribe klasselokaler, er forældet. Skolen skal indrettes med fællesområder, med mange muligheder for at mødes, sidde i grupper, og følge med i hvad der sker. Eleverne skal opleve en inspirerende hverdag, der summer af aktivitet og fordybelse. Hvis Stensved skole skal leve op til visionen, skal der tænkes og bygges nyt.

Læs videre