Radikale vil have pulje til grønne borgerdrevne projekter

I Radikale Venstre vil vi gerne, at Vordingborg Kommune på budget 2019 og årene fremover opretter en pulje til borgere, institutioner og foreninger med ideer til lokale grønne projekter.
Vi tror på, at der er mange, der gerne vil hjælpe miljøet, og som har gode ideer til, hvordan man kan forbedre sin hverdag og sit nærmiljø. Men måske mangler man lige en klat penge til at realisere ideerne. Så hvis en forening gerne vil sætte solceller på klubhuset, et lokalråd vil så bi-venlige blomsterfrø på fællesarealer, et egnshus vil arrangere miljøforedrag, eller en boligforeningen vil stille ladestander op til beboerne, så kan man netop få hjælp fra denne pulje.

”Danmarks grønneste kommune” er en flot målsætning, som selvfølgelig skal realiseres. Men kommunen kan ikke realisere den alene. I Radikale vil vi gerne involvere alle borgere og ikke kun gå efter at omstille alt det kommunale til grønt. Lad os løfte opgaven i fællesskab, for vi har alle et ansvar.

Vi tror på, at der er mange ideer til grønne forbedringer rundt omkring, som kan understøtte biodiversiteten, sprede viden om grøn omstilling eller bare give inspiration til at organisere affaldssortering i husstanden. Alle disse gode ideer skal have mulighed for at blive til noget og hjælpe os alle sammen videre mod en mere bæredygtig fremtid. Så lad os få en grøn pulje til grønne initiativer!

 

Venlig Hilsen

Kathrine Olldag, Folketingskandidat

Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik

Vibeke Grønbæk, formand Radikale Venstre Vordingborg

Udligningsordningen har spillet fallit!

Kære Radikale folketingsgruppe

Vi er naturligvis glade for, at et ’Danmark i Balance’ også er en radikal mærkesag. Og ja, vi bakker om, at nogle af parametrene er uddannelses- og arbejdspladser. Men vi skal helt ind til kernen i ubalancen. Vi skal have fat i den skævhed, der er imellem vores kommuner, når vi forsøger at yde borgerne lige velfærd på tværs af postnumre. Vi skal have fat i udligningsordningen, som ikke bare skal “småjusteres”, men gennemrenoveres!

Vi oplever skævheden allerstærkest i vores hverdag ude i provinskommunerne. Det er kort sagt kampen for at få økonomien til at række til basal velfærd.

Vi kan ikke få vores ældrepleje, vores daginstitutioner og vores folkeskoler til at hænge samen. Og det er ikke, fordi vi hader gamle eller børn; eller fordi vores lærere og plejepersonale er dårlige, dovne og uengagerede. Det er heller ikke fordi vores kommunale ledere ikke er innovative eller har erfaring og lederuddannelse. Og det er heller ikke fordi, vi ikke har slanket, effektiviseret og omstruktureret vores provinskommuner.

Det er simpelthen, fordi vi ikke har råd.

Vi har i de sidste ti år gjort, hvad vi kunne for at få råd. Vi har uddannet vores ledere, slanket vores administration, effektiviseret vores arbejdsgange, sparet hvert år, jagtet puljer og sågar ind i mellem sat vores kommuneskat op. Man kan nu tydeligt se på udviklingen af differencen mellem de rigeste kommuners skatteprocenter og de fattigste kommuners skatteprocenter, at vi i høj grad er ved at skævride Danmark.

Vores beskatningsgrundlag er generelt lavere end i hovedstadsområdet, og samtidigt er vi hårdere beskattet, blot for at få råd til basal velfærd.

Siden strukturreformen er forskellen mellem beskatningen i provinsen og i hovedstadsområde øget støt. Og den vil øges igen i 2018. Det er med andre ord billigt at bo i en rig kommune og dyrt at bo i en fattig kommune.

Men i den fattige kommune får man ikke mere velfærd for pengene. F.eks. bruges i Vordingborg Kommune kun 47.431 kr. pr. barn 0-6 år, hvor Tårnby Kommune bruger 64.457 kr. En forskel, som ikke kan forklares med ”politiske prioriteringer” for billedet er det samme på ældre- og skoleområdet. Samtidig har Vordingborg Kommune – meget lig mange andre provinskommuner – en likviditet på 2.651 kr. pr. indbygger. I Tårnby er kommunens likviditet 20.312 kr. pr. indbygger.

Udligningsordningen, som den er nu, underminerer alle politiske hensigter om solidaritet og lige velfærd, ligesom den underminerer fattige provinskommuners chancer for at kravle op fra de bundplaceringer, vi ofte får, når der nationalt måles på skoler, daginstitutioner og ældrepleje. For ikke at nævne vores ry, når vi forsøger at tiltrække ressourcestærke tilflyttere i fri konkurrence med alle andre kommuner.

Vi vil gerne opfordre til en gennemgribende reform af hele det kommunale udligningssystem, så det i højere grad passer til et moderne Danmark anno 2018.

Vi vil først og fremmest have fjernet hovedstadsudligningen, så vi får én samlet fair landsudligning. Vi vil have et enklere system, som sikrer, at alle kommuner har tilstrækkelig finansiering til den samlede kommunale opgavevaretagelse. Vi bør have råd til at få alle!

Helt konkret bakker vi op om et et-strenget udligningssystem, der går ud på:

 

 • At hæve landsudligningen fra 61 % til 88 %
 • At fjerne hovedstadsudligningen, der i dag er på 27 %
 • At reducere udligningsgraden i ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud uden for hovedstaden fra 32 % til 5 %
 • At udbrede denne ordning til også at omfatte kommunerne i hovedstaden
 • At fastholde den nuværende grænse for at være omfattet af ordningen vedrørende højt strukturelt underskud på 95 % af det landsgennemsnitlige underskud
 • At fastholde det nuværende niveau for overudligning på 93 %

 

Vi synes, at vi ude i kommunerne har gjort, hvad vi kunne for sikre lige velfærd til alle. Vi har skruet på alle knapper. Men den største knap står endnu urørt. Nu er det jeres tur, til at sikre et egentligt Danmark i Balance!

 

Venlig Hilsen

 Kathrine Olldag

på vegne af

Region og Storkreds Sjælland Radikale Venstre

Kultur og fritid som dynamo!

Af: Kathrine Olldag

I Vordingborg Kommune bruger vi kun ca. 1,9 % af vores samlede budget på kultur og fritid.

Det handler om det gode liv. Det handler om at gå til gymnastik om mandagen, til kor om tirsdagen, til madlavning om onsdagen, i teatret om torsdagen, på museum om fredagen, til koncert om lørdagen og så blive hjemme og læse en god biblioteksbog om søndagen.

Det handler om alt det, der er med til at give livet indhold. Alt det der er sjovt, meningsfyldt og oplysende.

Kultur- og fritidsområdet har ligesom resten af kommunen væres udsat for generelle besparelser lige siden kommunesammenlægningen. Det har været en god proces, der har fremprovokeret innovation og nye kreative løsninger rundt omkring. Men nu kan der ikke skæres mere, uden det går mærkbart ud over kvaliteten af tilbuddene.

Det skal være slut med besparelser på vores haller, foreningstilskud, teatre, biblioteker, koncerter osv. Vi vil i stedet investere i nye og bedre rammer. Vi vil bakke op om initiativer fra borgerne og om de gode ideer fra frivillige og foreninger. Vi vil støtte vores professionelle aktører i deres innovative arbejde og udvikle vores kommune i fællesskab.

Og det betaler sig at investere. Vidste du f.eks. at Gymnastikforeningen Præstø fjord næsten fordoblede sit medlemstal da Multicentret i Præstø åbnede? Gode rammer betyder alt for et lokalsamfund, og Multicentret er et rigtigt godt eksempel.

I Radikale Venstre synes vi, der er mærkeligt, at Kultur/fritid er placeret sammen med skoleområdet i kommunens organisation. Kultur og fritid handler først og fremmest om samarbejde med frivillige, om fritidsaktiviteter og kulturoplevelser.

Vi mener, det skal flyttes til området for strategi og udvikling. Så vil det ligge på samme område som lystbådhavnene, så vi måske langt om længe kan få en bedre synergi mellem frivillige, foreninger, aktiviteter, brugere og udvikling på havnene.

Decentral sundhed og tryghed er livsnødvendig

Af Kathrine OIlldag

Sygehusene sender patienter hjem tidligere og tidligere, og det er så familiens og kommunens opgave at få dem på benene igen. Mange udskrives i en tilstand, hvor de ikke kan komme hjem, men har brug for en aflastningsplads på et plejecenter. Samtidig ved vi, at en fjerdel af kommunens borgere er over 65 år, og tallet er stigende. Vi har mere end nogensinde brug for et stærkt lokalt sundhedsvæsen, der kan tage hånd om os, når sygdom får os ned med nakken.

For 10 år siden, da sundhedsområdet var helt nyt i kommunen, gik Radikale Venstre gik i front for at etablere 2 store sundhedscentre i Stege og i Vordingborg på de tidligere sygehuse. Siden er Multicentret i Præstø kommet til, så vi nu med stolthed kan sige, at der ingen steder er langt til genoptræning, patientkurser og rehabilitering. Det var rettidig omhu.

Vi har mange sundhedscentre, og det skal vi blive ved med at have!

Men vi mangler aflastningspladser på plejecentrene til de borgere, der har brug for ekstra pleje inden de kan komme helt hjem og komme i gang med genoptræning.

Vi har også brug for flere botilbud til psykisk sårbare unge, der pga. manglende sengepladser i psykiatrien reelt udskrives til gaden. De har brug for særlig omsorg.

Det mener vi i Radikale Venstre er grundlæggende velfærd.

Så selvom vi er kommet langt på området, så er vi ikke i mål.

Som alt andet, så koster velfærden, og derfor foreslår vi i Radikale Venstre, at vi søger Staten om, at få lov til at sætte skatten op med 1% så vi kommer på niveau med f.eks. Sorø og Ringsted Kommuner.

Den ekstra indtægt vil vi øremærke til skoler og til sundhed/ældre, så vi kan få en ordentlig velfærdskommune, vi allesammen har lyst til at bo i.

 

 

 

 

Grøn omstilling inden for vores rækkevidde!

Af: Kathrine Olldag

I mange år, og nu også i budget 2018, er der i Vordingborg Kommune afsat 1 million kroner på anlægsbudgettet til ”klimatilpasning”. Det er alt alt for lidt! Klimaændringernes barske virkelighed har allerede overhalet os, og presser på for handling!

Det er en opgave for os alle sammen og i allerhøjeste grad også for vores kommune. Jeg tror på, at vi sammen kan skabe konkrete og mærkbare ændringer i vores dagligdag, – og at kommunen kan gøre en stor forskel.

Men hvad er det så, kommunen helt konkret kan?

 1. Nej, selvfølgelig skal vi ikke sprøjte med round up
 2. Borgere og virksomheder skal inddrages i den grønne omstilling.
 3. Kommunale bygninger skal klima- og energirenoveres
 4. Kloaker skal opgraderes til de stigende regnmængder
 5. Børnene i skolerne skal rustes til at være fremtidens klimagenerationer
 6. Energiforsyningen skal omlægges til at være CO2-neutral
 7. Styrtregnen skal være med til at skabe flotte grønne byrum
 8. Medarbejdere skal køre i elbiler
 9. Lavtliggende beboelse skal klimasikres
 10. Kommunens indkøbsaftaler skal laves med grønne leverandører

Vi skal i det hele taget tænke på affald som en ressource, der skal bruges, og ikke et problem der skal fjernes. Radikale Venstre har en vision om et affaldsfrit Danmark i 2050, og hvorfor ikke gøre Vordingborg Kommune til den første kommune, der kommer i mål med det?

Udover det faktum, at grøn omstilling er en vigtig del af det at være en moderne kommune, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder, så er det også grundlaget for alle former for udvikling.

Men det koster! Og derfor foreslår vi i Radikale Venstre en skattestigning på 1%, som udover at blive investeret i vores børn og ældre, også skal investeres i vores grønne fremtid.

En udfordret kommune, der kæmper på ulige odds

Kathrine Olldag, kandidat KV17

Der skal ikke andet til end langtidssygdom eller arbejdsløshed, så kan enhver af os ende på Jobcentret og blive udsat for mere eller mindre meningsfuld sagsbehandling. De gode kommunale medarbejdere gør naturligvis, hvad de kan, men de er bundet på hænder og fødder af ufleksible one-size-fits-all regler, som ikke levner plads til individuelle vurderinger og hensyn. Regeljunglen er overvældende og skiftende sagsbehandlere, fejlvisitation og tvang gør allerede udsatte borgere endnu mere stressede end de er i forvejen.

Men lad os smutte en tur i helikopteren. Flere og flere borgere tvinges ud i billige boliger i landområderne pga. kontanthjælpsloftet. Det belaster vores i forvejen trængte økonomi, men det er ikke noget, som hverken kommunalbestyrelsen eller de fordrevne borgere kan gøre noget ved. Det er en kamp, der skal tages på Christiansborg, hvor vi i Radikale har kæmpet inderligt imod hele vejen igennem. Og kampen er ikke slut! Det er vigtigt, at vi gør vores politikere på Christianborg klar over, hvad loftet konkret betyder for vores kommune. Det er en kamp som vi i Radikale Venstre er klar til at tage!

Kontanthjælploftet skal afskaffes!

Vordingborg Kommune afleverer hvert år tre gange så mange skattekroner tilbage til borgerne i form af overførselsindkomster som Frederiksberg Kommune. Til gengæld er vores skatteindtægter væsentligt lavere end Frederiksbergs. Faktisk ligger den gennemsnitlige indkomst i vores kommune på 80% af landsgennemsnittet. Det var derfor vores tidligere borgmester kaldte os en ”80% kommune”.

Det giver naturligvis en ubalance mellem vores indtægter og vores udgifter, som man kan udligne med tre forskellige håndtag: besparelser/effektiviseringer, skattestigning eller reform af udligningsordningen mellem kommunerne.

Vi i Radikale Venstre vil meget gerne kæmpe for en sådan reform af udligningsordningen – den såkaldte Robin Hood ordning – , sammen med vores kolleger fra de ørige yderkommuner, men effekten vil først komme på den lange bane.

I mellemtiden vil vi både gerne effektivisere og spare med omtanke, ligesom vi vil hæve kommuneskatten med 1%. Det er altså både gyngerne og karrusellerne, der skal bringe bedre balance i tingene.

Stem radikalt, hvis du gerne vil gøre noget ved de strukturer, der konstant holder os tilbage!

Billedresultat for udligning kommuner 2017

Lokal samskabelse er vejen frem

Af Kathrine Olldag og Kaj Aagaard, kandidater KV17

Det er ikke rar læsning igen at se Vordingborg Kommune sidst i rangeringen i endnu en undersøgelse. Nu har Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammenkørt data om faciliteter, økonomi, serviceniveau, rammer og vilkår for frivillige og foreninger. Og vi er landet på en 89. plads ud af 98 kommuner.

Der er så mange gode folk, der arbejder med sundheden og idræt i Vordingborg Kommune og der er mange gode ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre. Vi ved også, at vi har en forvaltning og et KIF – udvalg, der ønsker at lytte. Men tingene skal også gå op i en højere enhed.

Vi vil gerne være med til at udvikle lokale faciliteter og aktiviteter, hvis brugerne og borgere vil være med og viser initiativ og samarbejdsvillighed. Men lysten kan ikke drive værket alene, der skal også ofte penge på bordet for at realisere ideerne. Og derfor er det vigtigt at lokale samarbejdspartnere lægger kræfter i at skaffe medfinansiering, så kommune og lokalsamfund kan realisere ideerne i fællesskab.

Med et modeord kaldes det samskabelse, og måske lige netop i denne sammenhæng er det meget præcist at kalde det sådan.

Vi skal tænke i andre baner.  Vores erfaringer siger os, at de, der får succes også er de, der sætter sig mål og ikke giver op. Om det drejer sig om at blive verdensmester i svømning eller at arbejde intensivt og fokuseret på sit talent. Ja, så er det dem, der vil, der vinder.

F.eks. skal vi i Præstø have en kunstgræsbane, men det koster. Lidt over fire millioner faktisk. Kommunen har sat 2 millioner af, så projektet er allerede halvvejs i hus. Men hvorfor sender kommunen ikke hele beløbet? Er det ikke en kommunal opgave at sørge for, at der kan spilles fodbold hele året i Præstø? Det mener vi i Radikale Venstre ikke det er, når vores slidte kommune mangler opmærksomhed og ressourcer mange andre steder.

Til gengæld så er vi vilde med samarbejde og vilde med brugerinddragelse. Der er ikke noget, der føles bedre, end når vi kan samles omkring et fælles projekt og løfte det sammen. I Præstø, hvor jeg bor, beviste vi borgere det, da vi samlede pengene til Jeppe Heins springvand. Samskabelse er ikke noget nyt for os. Selvfølgelig kan vi gøre det igen, så selvfølgelig får vi den kunstgræsbane! Bl.a. ved salget af folkeaktier.

Set i det lidt større politiske perspektiv, så peger denne form for samskabelse på en ny form for samarbejde mellem kommune og borgere. I Radikale Venstre kan vi garantere, at der er både tid, opmærksomhed, faglig hjælp og penge til lokalsamfund med gode ideer, der udvikler vores kommune.

 

Vordingborg Kommunes grønne omstilling

Vordingborg Kommune er frustrende langt bagud med den grønne omstilling i forhold til andre kommuner.

Det er en opgave for os alle sammen og i allerhøjeste grad også for vores kommune. Sammen kan vi skabe konkrete forandringer i vores dagligdag – og kommunen kan gøre en stor forskel.

Men hvad er det så, kommunen helt konkret kan gøre?

Jo, vi skal stoppe med spotsprøjtning, kommunale bygninger skal klima- og energirenoveres, kloaker skal opgraderes til de stigende regnmængder, energiforsyningen skal omlægges til at være CO2-neutral, styrtregnen skal være med til at skabe flotte grønne byrum, medarbejdere skal køre i elbiler rundt i kommunen, lavtliggende beboelse skal klimasikres, kommunens indkøbsaftaler skal laves med leverandører, der arbejder aktivt med genanvendelse og borgere og virksomheder skal inddrages i den grønne omstilling.

Når det kommer til affaldssortering, så viser en nylig undersøgelse fra Miljøstyrelsen, at vi også gerne vil sortere vores bio-affald. Hele 56 % i Region Sjælland svarer ’ja tak’ til bio-affaldssortering. Så lad os slutte os til de 22 kommuner, der allerede sorterer deres bio-affald.

Vi skal i det hele taget tænke på affald som en ressource, der skal bruges, og ikke et problem, der skal fjernes. Vi skal blive bedre til at sortere vores affald, både hjemme og på genbrugspladsen. Radikale Venstre har en vision om et affaldsfrit Danmark i 2050, og hvorfor ikke gøre Vordingborg Kommune til den første kommune, der kommer i mål med det?

Grøn omstilling er en vigtig del af det at være en moderne kommune, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder.

Stem på nr. 3 på Radikale Venstres liste, hvis du vil være med til at omstille vores kommune.

Kathrine Olldag

Skovvej 4

4720 Præstø

Kandidat nr. 3 for Radikale Venstre

Det kommunale engagement – i de frivillige!?

Vordingborg Kommune har en flot “Politik for frivillighed”. I forordet står, at man “har ønsket at undersøge, hvordan kommunen kan skabe endnu bedre vilkår for frivilligheden og ikke mindst hvordan vi sammen kan udvikle nye samarbejdsformer.”   

Men som frivillig kigger man langt efter denne undersøgelse.

Det er helt sikkert en arbejdsmæssig kulturændring for embedsværket at skulle samarbejde ligeværdigt med os, der er frivillige aktører i forskellige sammenhænge – men det er det, der er udfordringen. Der er så mange velkvalificerede frivillige “derude”. Når vi nu har så fin en frivillighedspolitik – så lad os da for pokker implementere den!

Vi ved, at det tager tid før de gode intentioner siver ned igennem organisationen – her Vordingborg Kommune – men det går ganske sikkert bedre, hvis det sker ved en proaktiv og helhjertet indsats og hvor man sætter en proces i gang. Så bliver frivillighedspolitikken ikke blot varm luft og noget, der står på en hylde. Ord gør det ikke alene. Der skal initiativ og handling til!

Det er meningsfyldt at være frivillig. De fleste frivillige synes, at det er sjovt og interessant at være en del af noget, der er med til at skabe udvikling. Det skal kommunen anerkende og understøtte. Vi skal sætte frivillighed på den politiske dagsorden og sikre, at de frivillige bliver taget alvorligt. Det gælder for de frivillige i diverse foreninger for idræt og andre fritidsaktiviteter såvel som i det frivillige sociale arbejde. Og vi kan lægge ud med at sætte frivilligpolitikkens indsatser i gang!

De frivillige er uundværlige. De er nødvendige, hvis vi vil opretholde status.

I følge professor Jacob Torfing, RUC “vil borgerne fremover komme til at opleve, at de selv kommer til at blive en del af løsningen – og man kommer til at tale om et aktivt medborgerskab og et socialt ansvar. Kommunen skal være parat, når borgerne – de frivillige – banker på døren og vil hjælpe og der skal skabes arenaer, hvor man kan mødes og organisere, idet den gode ledelse er alfa og omega i koordineringen af borgernes frivillige indsats ”

Det er politikernes ansvar, at der udvikles en model for, hvordan man bedst kan koordinere dette område. Herefter må de ansvarlige ledere sikre implementeringen, således at frivillig-inddragelsen bliver en naturlig del af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling.

Det er absolut ikke hensigten, at frivillige skal inddrages i kommunale kerneområder, hvortil der stilles krav om faglighed og professionel kompetence.

Kaj Aagaard

Formand for BROEN Vordingborg siden 2013

Næstformand Nordhavnens bestyrelse

Medlem af Panterkomiteen/ Bestyrelsen for Panteren til medio 2017

Kandidat nr. 8 til kommunalvalg 17 for Radikale Venstre Vordingborg

 

Fra drift til udvikling – læg havnene ind under kultur og fritid!

Mange turister besøger vores kommune fra vandsiden, og det skal de blive ved med. Faktisk vil vi gerne være deres – og alle deres sejlende, dykkende og svømmende venners – foretrukne valg.

Med et stort vandaktivitetsprojekt på vej og et strategisk og ambitiøst fokus på vores havne er det ved at være tid til at ændre den måde, vi arbejder med havnene på.

Vores havne varetages af kommunens tekniske område, som helt naturligt har fokus på driften af den statiske og fysiske ramme. Men havne er ikke kun broer, asfalt, oprensning og bygninger. Havnene defineres i endnu højere grad af aktiviteter, foreninger og frivillige ildsjæle. Havnene er dynamiske og levende og har kæmpestort udviklingspotentiale.

Hvis vores nye havnestrategi skal være en udviklingsstrategi, så skal vi holde op med at se havnene som en driftsopgave og begynde at kigge på dem som en udviklingsopgave.

Derfor foreslår Radikale Venstre, at vi flytter havnene væk fra det tekniske område over til kultur og fritid, hvor forvaltningens samarbejde med frivillige og professionelle aktører er dybt integreret i alle arbejdsgange.

Kultur og fritid er sat i verden for at udvikle og skabe aktiviteter i et bredt samarbejde med frivillige, foreninger og professionelle aktører, og derfor mener vi, at en forankring af havnene i denne afdeling, netop er dét blik, der skal kastes på havene for at komme i mål med ambitionerne.