Radikale Venstre vil arbejde for en kommune, der i alle forhold er bæredygtig. Med bæredygtighed mener vi valg og løsninger, der ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

Vi ønsker at profilere Vordingborg kommune som en kommune der vægter miljøet og den grønne omstilling højt.

 

Grøn innovation

Vi vil støtte op om nye, innovative projekter der omhandler bæredygtighed og grøn omstilling, der tilgodeser den nuværende befolkning, nuværende virksomheder, tiltrækker nye borgere og nye virksomheder med heraf følgende nye arbejdspladser.

Vi ønsker at tiltrække forskere og forskning på området.

Vi vil overveje, hvordan Lindholm kunne indgå i dette projekt.

Vi ønsker at fremme miljøvenlige løsninger, hvor hensynet til natur og miljø medtages i alle beslutninger.

 

Ren energi – og mindre affald

Vi ønsker at fremme grøn energi, grøn omstilling og grøn produktion.

Det er snusfornuftigt at se på, om energiforbruget i offentlige bygninger kan optimeres.

Vi står bag den vindmølleplan der er vedtaget i kommunalbestyrelsen, men ønsker at gældende regler overholdes og nødvendige hensyn bliver taget, herunder en afventning af en undersøgelse af de sundhedsmæssige aspekter ved naboskab med vindmøller.

Radikale Venstre vil anbefale en formuleret energipolitik for Vordingborg Kommune.

Vi ønsker at mindske affaldsmængden bl.a. ved en mere effektiv affaldssortering. Kan mere genanvendes og mindre forbrændes? Jordens ressourcer er knappe og bør beskyttes og genanvendes om muligt.

 

Biodiversitet og bæredygtighed

Radikale Venstre ønsker at fremme biodiversiteten og ser gerne en større udbredelse af økologisk landbrug og produktioner. Al offentlig ejet jord skal bortforpagtes økologisk.

Lokalt producerede varer præsenteres og sælges også fra bynære Madmarkeder. Det sparer transportudgifter og CO2 udledning.

Rent vand kan blive en knaphed. Radikale Venstre ønsker at benytte kortlægningen af vandreservoirer i undergrunden med henblik på en specifik beskyttelse af disse i form af opkøb eller pålægning af restriktioner.

Grøftekanter er en biotop der er levested for planter og dyr. Slåning af græsrabatter skal ske med omtanke for dette.

Med de forventede større regnmængder, bør Vordingborg kommunes kloaknet gennemgås med henblik på tiltag der kan forebyggelse vandskader på omgivelser og bygninger.

Vigtigheden af afledning af naturområder skal vurderes. Hvornår skal naturen genetableres og hvor skal ”naturen” kultiveres.

 

 

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Her kan du downloade hele vores valgprogram som pdf.