Et godt samfund er et samfund, der hylder forskellighederne og giver alle mulighed for at udvikle sig fra det udgangspunkt de har.

Mangfoldighed er vejen til viden og innovation. Og det er plads til forskellighed. Til unge og ældre. Handicappede. Fastboende og turister. Indvandrere. Land og by.

 

Kultur

Bibliotekerne skal udvikles som lokale kulturhuse. Det kræver lokal forankring. Vi er åbne overfor at reformere og nytænke bibliotekernes rolle i det moderne samfund.

Radikale Venstre går ind for en kulturpolitik, hvor vi satser på det vi er gode til – og dermed stimulerer og udnytter de kompetencer der findes i kommunen.

Den kommunale kulturstøtte skal opmuntre til innovation og udvikling i hele kommunen. Vi tror på, at branding af det som vi er gode til i kommunen kan øge både kulturturisme og tilflytning.

Teatermiljøet har i de seneste år markeret sig som et meget stærkt kulturelt aktiv i kommunen. Der er virkelig noget at bygge videre på og et stort potentiale for udvikling.

Radikale Venstre vil gerne være med til at gøre Vordingborg til en teaterby. Det kræver investeringer og tæt samarbejde med både professionelle og frivillige aktører på området.

Alle børn og unge skal møde kunst og kulturtilbud i deres hverdag i børnehaver, skoler og kommunens kulturinstitutioner.

Vi har en række kunstneriske skoler for ambitiøse unge i Vordingborg kommune: Billedkunstskolen BGK Storstrøm, Teaterhøjskolen Rødkilde, Filmfabrikken i Stege og Musik- og billedskolen. Det er stærke uddannelsestilbud, drevet af fagfolk. Kommunen skal medvirke til at ekspertisen fra disse institutioner bl.a. bruges i Folkeskolen.

 

Decentralisering og nærdemokrati

Vi tror ikke på bevidstløs centralisering af kommunens tilbud, men på at der udvikles, så lokale styrker og kvaliteter tilgodeses. Det er en stor kommune, som bør udvikles med ligeværdighed omkring de 3 købstæder.

Vi ønsker et velfungerende nærdemokrati. Efter kommunesammenlægningen er der blevet længere fra borgere til politikere. Derfor er det vigtigt, at vi styrker og udvikler et demokratisk system, hvor borgere, lokalsamfund og foreninger inddrages i beslutningsprocessen.

Radikale Venstre ønsker regelmæssige servicetjek af lokalrådenes rolle og muligheder i kommunen.

De unge skal høres og inddrages i den politiske proces. Flere steder i kommunen er der etableret ungdomsråd. Disse skal organiseres, så unge i hele kommunen kan være med. Når der lokalt oprettes et ungdomsråd, skal der være en hjælpende hånd fra kommunen, som kan understøtte og samordne ungdomsrådenes arbejde og sikre at alle kommunens unge bliver hørt.

 

Idræt

De voksne dyrker mere idræt. Børnene mindre. Radikale Venstre ønsker en breddeidrætspolitik, der øger indsatsen for at få børn til at dyrke idræt.

Der skal være gode aktivitetsmuligheder i hele kommunen. For afstand og tilgængelighed har betydning for brugen af dem. Det gælder også de fysiske rammer. Der hvor der trænger, skal der istandsættes. F. eks. med ny fodboldbane og svømmehal i Vordingborg by.

Hvis man vil have en aktivitet må man også sørge for at aktiviteten er mulig. Derfor skal der være en ordentlig standard på kommunens idrætsfaciliteter.

Hallernes økonomi er viklet ind i skolernes og de bør have en selvstændig økonomi i stedet.

 

Forenings- og frivillighedspolitik

Det folkelige fællesskab er et vigtigt grundlag for demokrati, og vi støtter derfor udfoldelsen af et rigt foreningsliv.

Radikale Venstre ønsker en god kommunal servicering af de frivillige organisationer. Vi anerkender den frivillige indsats’ store betydning for samfundet! Det gælder både indenfor kultur og fritid, idræt og det sociale område.

Der skal være kursustilskud, f.eks. til leder- og trænerkurser. Og vi ønsker støtte til medborgerhuse og lokale kultur- og forsamlingshuse for at sikre den lokale forankring i den frivillige indsats.

 

 

Skole, børn og unge

Sundheds- og socialpolitik

Erhvervsliv og turisme

Økonomi

Kultur og nærdemokrati

Miljø

 

Her kan du downloade hele vores valgprogram som pdf.